ศัพท์กฎหมาย

posted on 21 Nov 2009 20:28 by rappeler in english

คำศัพท์
vocabulary
กองทุนรวม
mutual fund,solicidated fund


การขายทอดตลาดpublic auctionการเข้ารับช่วงสิทธิตามกฎหมาย


legal subrogationการชำระเงินบางส่วนpartial paymentการชำระบัญชีliquidation
การชำระหนี้
performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย


impossibility of performance


การชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน


past performanceการเช่าทรัพย์hire of propertyการเช่าซื้อ
hire purchaseการเช่าช่วง
sub-lease
การบังคับคดีcompulsory execution,execution


การบังคับตามคำพิพากษา


enforcement of judgement,execution of judgement

การบังคับจำนองenforcement of mortgage


การบังคับจำนำenforcement of pledgeการบังคับชำระหนี้compulsory performance


การเบิกเงินเกินบัญชีoverdraft
การประชุมตั้งบริษัทstatutory meetingการประชุมเต็มสภาplenary sessionการประชุมวิสามัญextraordinary meetingการประชุมใหญ่ordinary meetingการประนอมหนี้compositionการประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย


composition in bankruptcy


การประมูลขายระหว่างกันเอง


private auctionการประมูลแบบเปิดopen bid
การประเมินราคาappraisementการประเมินภาษีtax assessmentการประเมินใหม่reassessmentการปลดจากล้มละลายdischarge of bankruptcy


การปลดจากล้มละลายบางส่วน


partial releaseการปลดหนี้
quittance,release of the obligation,remission

การป้องปรามdeterrence
การปิดสมัยประชุมสภาprorogationการเป็นลูกหนี้ร่วมsolidarity
การเปิดอภิปรายทั่วไปgeneral debateการผ่อนชำระinstalment
การผ่อนชำระหนี้amortizationการผ่อนเวลาชำระหนี้moratorium
การผิดนัด
defualt
การผิดสัญญาbreach of contractการผูกขาด
monopoly
การฝากทรัพย์deposit
การพ้นจากความผูกพันตามสัญญา


bilateral dischargeการพ้นจากความรับผิดexonerationการเพิ่มหลักประกัน