ศัพท์กฎหมาย

posted on 21 Nov 2009 20:28 by rappeler in english

คำศัพท์
vocabulary
กองทุนรวม
mutual fund,solicidated fund


การขายทอดตลาดpublic auctionการเข้ารับช่วงสิทธิตามกฎหมาย


legal subrogationการชำระเงินบางส่วนpartial paymentการชำระบัญชีliquidation
การชำระหนี้
performanceการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย


impossibility of performance


การชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน


past performanceการเช่าทรัพย์hire of propertyการเช่าซื้อ
hire purchaseการเช่าช่วง
sub-lease
การบังคับคดีcompulsory execution,execution


การบังคับตามคำพิพากษา


enforcement of judgement,execution of judgement

การบังคับจำนองenforcement of mortgage


การบังคับจำนำenforcement of pledgeการบังคับชำระหนี้compulsory performance


การเบิกเงินเกินบัญชีoverdraft
การประชุมตั้งบริษัทstatutory meetingการประชุมเต็มสภาplenary sessionการประชุมวิสามัญextraordinary meetingการประชุมใหญ่ordinary meetingการประนอมหนี้compositionการประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย


composition in bankruptcy


การประมูลขายระหว่างกันเอง


private auctionการประมูลแบบเปิดopen bid
การประเมินราคาappraisementการประเมินภาษีtax assessmentการประเมินใหม่reassessmentการปลดจากล้มละลายdischarge of bankruptcy


การปลดจากล้มละลายบางส่วน


partial releaseการปลดหนี้
quittance,release of the obligation,remission

การป้องปรามdeterrence
การปิดสมัยประชุมสภาprorogationการเป็นลูกหนี้ร่วมsolidarity
การเปิดอภิปรายทั่วไปgeneral debateการผ่อนชำระinstalment
การผ่อนชำระหนี้amortizationการผ่อนเวลาชำระหนี้moratorium
การผิดนัด
defualt
การผิดสัญญาbreach of contractการผูกขาด
monopoly
การฝากทรัพย์deposit
การพ้นจากความผูกพันตามสัญญา


bilateral dischargeการพ้นจากความรับผิดexonerationการเพิ่มหลักประกันremarginingการลงมติพิเศษextraordinary resolution


การลงมติไม่ไว้วางใจvote of censure,vote of no confidence

การลงมติไว้วางใจvote of confidenceการลดทุน
reduction of capitalการลดหนี้
remission
การหักกลบลบหนี้recoupment,stoppageการกระทำเกินอำนาจultra vires
กระบวนการพิจารณาproceedingข้อกล่าวหา
allegation
ข้อกำหนดทางกฏหมายrequirementข้อความในสัญญาterm of contractข้อตกลง
agreement
ข้อตกลงเป็นหนังสือconvenant
ข้อตกลงประนอมหนี้concordat
ข้อต่อสู้
defence
ข้อโต้แย้ง
argument
ข้อบังคับ
article,regulation, ruleข้อบังคับของบริษัทจำกัดarticle of associationข้อยกเว้นโดยกฏหมายstatutory exceptionข้อสันนิษฐานhypothesis,presumption


ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

contrary to public order or good morals

ข้าราชการพลเรือนcivil officer
เขตอำนาจ
jurisdiction
เข้าสู้ราคา
bid
คณะกรรมการcommission,committee,council


คณะกรรมการกฤษฏีกาjudicial councilคณะกรรมการเฉพาะกิจselect committeeคณะกรรมการบริษัทboard of directorsคณะกรรมาธิการcommittee
คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร


parliamentary committee


คณะกรรมาธิการวิสามัญ


select committeeคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา


standing committeeคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ


constitutional tribunalคณะผู้แทน
delegation,representative


คณะรัฐมนตรีcabinet,council of ministers


คณะองคมนตรีprivy councilคณะพิพากษาbench
ค่าไถ่ถอน
redemption valueคำแถลง
pronouncement,statement


คดีแพ่ง
civil suit
คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา


civil and penal actionคดีฟ้องไล่เบี้ยaction for recourseคดีมีข้อพิพาทcontentious caseคดีมโนสาเร่
petty case
คดีอาญา
criminal caseคนต่างด้าว
alien
คนไร้ความสามารถincapacitated personคนเสมือนไร้ความสามารถ


person under disabilityความคุ้มกัน
immunity
ความตกลงทวิภาคีbilateral agreementความตกลงระหว่างประเทศ


international agreement


ความประมาทเลินเล่อnegligence
ความผิดทางแพ่งcivil offenceความผิดลหุโทษpetty offence,minor offence,contravention

ความผิดอาญาcriminal offenceความผิดอันยอมความได้compoundable offence


ความระงับแห่งหนี้extinction of obligationความสงบเรียบร้อยของประชาชน


public orderความสมบูรณ์ตามกฏหมาย


validity
ความวิกลจริตinsanity
ความสามารถcapacity
ความสุจริต
good faith
ค้างชำระ
overdue
ค่าจ้างขั้นต่ำminimum wageค่าชดเชย
severance payค่าเช่า
rent
ค่าใช้จ่าย
expenses
ค่าตอบแทน
gratuity,remunerationค่าทดแทน
bote
ค่าเสียหาย
damages
คำบอกกล่าวnotice
คำให้การ
answers,deposition,pleading


งดกระบวนพิจารณาstay of proceedingงดการบังคับคดีstay of executionงดการพิจารณาstay of trial
เงินกู้ที่มีหลักประกันcollateral loanเงินกู้ไม่มีหลักประกันunsecured loanเงินปันผล
devidend
เงื่อนไขบังคับก่อนcondition precedentเงื่อนไขบังคับหลังcondition subsequentเงื่อนเวลา
time clause
จำเลย
defendant
จำหน่ายคดี
dispose of the caseเจตนา
intention
เจ้าของตามกฏหมายstatutory ownerเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวsole proprietorเจ้าของทรัพย์สินproprietor
เจ้าพนักงาน
officer,public officerเจ้าพนักงานบังคับคดีexecuting officerเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


comptroller in bankruptcy,official reciever

เจ้าหน้าที่
authority,officerเจ้าหน้าที่ของรัฐpublic authorityเจ้าหนี้
creditor
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาjudgment creditorเจ้าหนี้บุริมสิทธิpreferred creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันunsecured creditorเจ้าหนี้ร่วม
joint creditorโจทก์
plaintiff
ฉ้อโกง
defraud
โฉนดที่ดิน
certificate of title,title deeds


ชดใช้
defray,recompense,redress


ชำระคืน
repay
ชำระหนี้
satisfy an obligationเช็คขีดคร่อม
crossed chequeเช็คที่ธนาคารรับรองcertified chequeเช็คธนาคาร
cashier's chequeใช้เงินแก่ผู้ถือpayable to bearerใช้เงินตามคำสั่งpayable to orderใช้เงินเมื่อได้เห็นpayable to sightใข้เงินเมื่อทวงถามpayable on demandใช้สิทธิไล่เบี้ยexercise a right of recourse


ญัตติ
motion
ฐานภาษี
tax base
ฐานะเงินสด
cash positionดอกเบี้ย
interest
ดอกเบี้ยเกินอัตราillegal interestดอกเบี้ยค้างชำระarrears of interestดุลพินิจ
discretion
ตั๋วเงิน
bill
ตั๋วเงินคลังระยะ1-10ปีtreasury noteตั๋วเงินคลังไม่เกิน10ปีtreasury bill
ตั๋วแลกเงิน
bill of exchangeตั๋วสัญญาใช้เงินpromisory noteไถ่ถอน
redeem
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


listed companyประกาศ
notification
ประธานศาลฏีกาchief justiceประธานสภาผู้แทนราษฏร


speaker of the House of representatives

ปลดหนี้
discharge
พระราชกฏษฏีกาRoyal DecreeพระราชกำหนดEmergency Decree,Royal Ordinance

พระราชบัญญัติAct
พันธบัตร
bond
ระเบียบ
regulation
ระเบียบวาระการประชุมagenda
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยgrace periodร่างกฏหมายที่เกี่ยวกับการเงิน


bill
ร่างกฏหมายfinancial billรายงานการประชุมminutes
บุริมสิทธิ
preferential rightลูกหนี้
debtor
ลูกหนี้ชั้นต้น
principal debtorลูกหนี้ตามคำพิพากษาjudgement debtorลูกหนี้ร่วม
joint debtor
ไล่เบี้ย
recourse
วิสาหกิจ
enterprise
วิสาหกิจร่วมjoint enterpriseสมัยประชุม
session
จำนอง
mortgage
จำนำ
pledge
หน่วยราชการของรัฐadministrative agencyหนังสือบริคณฑ์สนธิmemorandum of association


หนังสือรับสภาพหนี้IOU
หลักทรัพย์
security
หลักทรัพย์จดทะเบียนlisted securityหลักทรัพย์ประกันcollateral
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้marketable securityหักกลบลบหนี้set-off
หุ้น
share,stock
หุ้นกู้
bond,debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันunsecured debentureหุ้นของบริษัทจำกัดequity shareหุ้นชนิดระบุชื่อshare entered in a name certificate


หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือbearer share,share entered in a certificate to bearer

หุ้นที่ชำระราคาเต็มมูลค่าแล้ว


paid-up stockหุ้นบุริมสิทธิ
preference shareหุ้นบุริมสิทธิที่ไถ่ถอนคืนได้


redeemable preference share


หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด


general partnerหุ้นสามัญ
ordinary shareเหตุสุดวิสัย
force majeureองค์ประชุม
quorum
อนุญาโตตุลาการarbitrator
อายัด
garnish
อำนาจตุลาการjudicial powerอำนาจนิติบัญญัติlegislative powerอำนาจบริหารexecutive powerเอกสารราชการofficial documentโอนทรัพย์สินconvey
โอนสิทธิ์
assign
ประนีประนอมยอมความarrangementแปลงหนี้ใหม่compositionการผ่อนชำระcompromiseการรับสภาพหนี้novation
การลดทุน
installment
รัฐสภา
The national assemblyวุฒิสภา
The senate
สภาผู้แทนราษฏรThe House of Representatives


สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรmember of parliamentวุฒิสมาชิก
senator
นายกรัฐมนตรีprime ministerรองนายกรัฐมนตรีdeputy prime ministerรัฐมนตรี
minister
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง


deputy ministerปลัดกระทรวงpermanent secretaryรองปลัดกระทรวงdeputy permanent secretary


หัวหน้าผู้ตรวจราชการchief inspector-general


ผู้ตรวจราชการinspector-generalที่ปรึกษา
consellor-generalที่ปรึกษากฏหมายlegal advisorอธิบดี,ผู้อำนวยการdirector-generalบริษัทจัดการกองทุนรวมasset management company


กฏกระทรวง
ministerial regulationธนาคารแห่งประเทศไทยBank of Thailandรัฐสภา
The National AssemblyราชบัณทิตยสถานThe Royal Institutionวุฒิสภา
The Senate
สภาผู้แทนราษฏรThe House of Representatives


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


Office of the Election Commission of Thailand


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Office of the Securities and Exchange Commission


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Stock Exchange of Thailand


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินOffice of the Auditor General of Thailand


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

The Office of the National Counter Corruption Commission

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


Crown Property Bureauสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา


Office of the Ombudsmanสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


The Secretariat of the House of Representatives


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาThe Secretariat of the Senate


สำนักงานศาลยุติธรรมOffice of the JudiciaryสำนักงานอัยการสูงสุดOffice of the Attorney General


สำนักพระราชวังBureau of the Royal Household


สำนักราชเลขาธิการThe Office of His Majesty's Principal Private Secretary

ศาลฏีกา
The Supreme Courtศาลปกครอง
The Administrative Courtศาลแพ่ง
The Civil Court Office of The Judiciary


ศาลภาษีอากรกลางThe Central Tax Court

CREDIT: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=85127

Comment

Comment:

Tweet