ทิ้งฟ้อง

//  abandon       = สละละทิ้ง, ทิ้ง (ฟ้อง)

=to intentionally and permanently give up, surrender, leave,

 

=to stop doing something, especially before it is finished; to stop having something

** They abandoned the match because of rain.

= พวกเขาเลิกการแข่งขันเพราะฝนตก

** We had to abandon any further attempt at negotiation.

= พวกเราต้องล้มเลิกความพยายามในการเจจาต่อรองที่จะดำเนินต่อไป

** The plaintiff abandoned his plaint by neglecting to proceed with the case.

**โจทก์ทิ้งฟ้องโดยละเลยไม่ดำเนินคดีต่อไป

 

 

intentionally        =        โดยตั้งใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา,       

                             =         (Syn.) deliberately, intendedly, voluntarily,

** She would never intentionally hurt anyone.

           เธอคงจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใคร

 

 

//  plaintiff           = โจทก์ในคดีแพ่ง

                              =    the party who initiates a lawsuit by filing a complaint with ...

                                    คู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีโดยยื่นคำฟ้องต่อ.....

** plaintiff (also complainant) = a person who brings a legal action against somebody in a lawcourt.

**The jury found for the plaintiff. = คณะลูกขุนรับฟังข้อเท็จจริงจากโจทก์

 

 

// plaint       = คำฟ้องแพ่ง

**supplementary plaint = คำฟ้องเพิ่มเติม

** The plaint shall set forth clearly the nature of the plaintiff's claims and of the relief applied for, as well as the allegations on which such claims are based. = คำฟ้องต้อแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น

 

 

// neglect      = ประมาทเลินเล่อ, ละเลย, เพิกเฉย

** The surety neglects to set up defence of the debtor against the creditor. = ผู้ค้ำประกันละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้สู้เจ้าหนี้

** The plaintiff neglects to proceed with the case within the fixed time. = โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่กำหนด

 

 

// proceed      = ดำเนิน (คดี, กระบวนพิจารณา) จัดการ, ดำเนินการ

** We will proceed with the case. = เราจะดำเนินคดีต่อไป

** We may proceed an action against you. = เราจะดำเนินคดีกับท่าน

** The Court proceeds according to Section 74. = ศาลดำเนินการตามมาตรา 74

 

 

// case           = กรณี, คดี

** in any case = กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม

** as the case may be = แล้วแต่กรณี

** in no case = ไม่ว่ากรณี ใด ๆ

** petty-case = คดีมโนสาเร่

** non-cantentious case = คดีไม่มีข้อพิพาท

** proceedings of the case = กระบวนพิจารณาแห่งคดี

 

 

// complainant       = ผู้ร้องทุกข์

** According to English Law a complainant alleging rape, attempted rape, incitement to rape, or being an accessory to rape is allowed by statute to remain anonymous, evidence relating to her previous experience cannot be given unless the Court rules otherwise. =  

ตามกฎหมายอังกฤษผู้ร้องทุกข์ในคดี ข่มขืน, พยายามข่มขืน, ยุยงให้มีการข่มขืน หรือสมรู้ในการข่มขืน ได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้ปกปิดชื่อ และไม่ให้เปิดเผยพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในอดีตด้วยเว้นแต่ศาลจะ ได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

 // legal            = ตามกฎหมาย, ตามความชอบธรรม

 

** legal representative = ผู้แทนโดยชอบธรรม

 

 

// legal aid       = การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น ทนายความว่าความให้ลูกความที่เป็นคนยากจนโดยไม่คิดค่าว่าความ

 

 

// legal estate     = หมายถึงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายอังกฤษซึ่งคอมมอนลอว์รับรอง ต่างกับ equitable estate ซึ่งเป็นสิทธในที่ดินทางเอควิตี้

 

 

// legal right      = หมายถึงสิทธิที่ประชาชนมีอยู่ตามกฎหมาย

 

 

// law court (lawcourt) = ศาล

 

** His law office is situated near law courts = สำนักกฎหมายของเขาตั้งอยู่ใกล้ศาล

 

 

// jury    = คณะลูกขุน

 

** jury box = ที่นั่งสำหรับคณะลูกขุนขณะพิจารณาคดี

 

 

// find    = รับฟัง (ข้อเท็จจริง)

 

** The Appeal Court is bound by the facts as found by the Court of Fist Instance. = ศาลอุทธรณ์ต้องถือตามข้อเท็จจริงที่รับฟังมาโดยศาลชั้นต้น

 

 

// set forth   = ระบุ, เขียนให้ชัดเจน

 

**Every plaint sould set forth a summary of facts or points of law relied upon. = คำฟ้องทุกฉบับควรระบุให้ชัดเจนซึ่งข้อเท็จจริงโดยย่อและข้อกฎหมายที่อ้างอิง

 

 

// nature = สภาพ, ลักษณะ

** The accused did not know the nature and illegality of his act while he was committing such offence. = จำเลยไม่รู้ถึงสภาพและความผิดกฎหมายแห่งการกระทำของตนในขณะที่เขาทำความผิด นั้น

** The Appeal Court, on the grounds relating to the nature of the offence, has the power to give judgment to the other accused who did not appeal. = ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะคดี ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยที่มิได้อุทธรณ์

 

 

// claim       = สิทธิเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, การเรียกร้อง, คำฟ้อง

** His claim is barred by prescription. = สิทธิเรียกร้องของเขาขาดอายุความ

** Such claim must be entered not later than one year after the date of contravention. = การฟ้องร้องต้องกระทำไม่ช้ากว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ฝ่าฝืน

** claim for divorece = คำฟ้องหย่า

** claim for rent = คำฟ้องเรียกค่าเช่า

 

 

// relief     = การหลุดพ้นจาก (ภาระ, ความทุกข์ยาก ) การปลดเปลื้องทุกข์, คำขอปลดเปลื้องทุกข์

** The owner of the servient property obtains a total relief from the servitude by payment of compensation. = เจ้าของภารยทรัพย์หลุดพ้นจากภาระจำยอมด้วยการชดใช้เงินค่าทดแทน

** The judgment creditor who has suffered damage may apply by motion to the Court for relief. = เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้รับความเสียหายอาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์

** The cases where relief applied for can be computed in terms of money. =

คดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้

 

 

// apply = ใช้บังคับ, ยื่นคำร้อง

**In this case, the foregoing Section shall apply. = ในกรณีนี้ให้นำมาตราก่อนมาใช้บังคับ

** The defendant applies by motion to the Court for the case to be transferred to the Civil Court. = จำเลยยื่นคำร้องโดยทำเป็นคำขอต่อศาลขอให้โอนคดีไปยังศาลแพ่ง

 

 

 

// allegation = การกล่าวหา, ข้อกล่าวหา, การกล่าวอ้าง

** The plaintiff adduced an evidence in